Historie


Vereniging, en hoe het begon…

Van STICHTING naar VERENIGING

Het bestuur, de stuurgroep en fokkers van onze stichting hebben unaniem het besluit genomen de activiteiten onder te brengen in een vereniging en aansluiting te zoeken bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.

Waarom? Door de jaren heen zijn er om diverse redenen in ons land van praktisch ieder ras nieuwe verenigingen opgericht en een aanzienlijk aantal daarvan is uitgegroeid tot de grootste in hun ras. Doordat zij echter geen lid konden / mochten worden van de Raad van Beheer voelde men zich sterk benadeeld. Niet alleen vanwege het onthouden van benodigde informatie (o.a. op het gebied van gezondheid), maar ook op het gebied van bijvoorbeeld keuze van keurmeesters en deelname aan diverse kynologische activiteiten.

Dit alles heeft er toe geleid dat zo’n twee jaar geleden de benadeelde verenigingen/stichtingen de handen ineensloegen en werd in maart 2008 de Federatie van Rasverenigingen opgericht. Wij waren er vanaf het begin bij en hebben daarin een actieve rol gespeeld. Doelstelling van de Federatie: acceptatie en erkenning van alle rasverenigingen onder overigens verder dezelfde voorwaarden als voor de reeds bestaande leden. De Federatie van Rasverenigingen heeft in september 2008 bij de Nederlandse Mededingings-autoriteit ( NMA) een klacht ingediend over het toelatingsbeleid van de Raad van Beheer. Na hoorzittingen met partijen kwam de NMA in maart 2009 tot een voorlopige conclusie : de regel één rasvereniging per hondenras is op basis van de Mededingingswet verboden. Als gevolg daarvan stemde de vergadering van de leden van de Raad van Beheer uiteindelijk in met het bestuursvoorstel de betreffende regel te schrappen en de reglementen aan te passen. Hierdoor had de Federatie haar doel bereikt en kunnen alle verenigingen die aan de verdere voorwaarden voldoen, zich bij de Raad van Beheer aanmelden.

Omdat de Raad van Beheer geen stichtingen toelaat als leden, is het noodzakelijk dat wij onze organisatievorm omzetten in een vereniging. Het grote aantal Vriendenleden en het grote aantal abonnementen op de Au Courant (zes uitgaven per jaar) sterkt ons in onze gedachte dat u veel vertrouwen hebt in onze organisatie : een gezellige club van liefhebbers en niet-bedrijfsmatige fokkers.

Eén van de belangrijkste pijlers onder het beleid van onze stichting is gezondheid van de Bassets Griffons Vendéens. Zo hebben wij onder meer jaarlijkse oogonderzoeken tijdens de familiedagen en voor Nederland deelname aan het internationale DNA onderzoek gericht op het vinden van het gen dat epilepsie veroorzaakt. Als wij een erkende vereniging en aangesloten zijn bij de Raad van Beheer dan krijgen we toegang tot de gegevens van alle Bassets Griffons Vendéens in Nederland. Ook kunnen we dan officieel gaan samenwerken met onze buitenlandse zusterverenigingen; dat gebeurt nu alleen op individuele titel. Daarnaast kunnen we ons ook bezig gaan houden met allerlei andere kynologische zaken die belangrijk zijn voor het ras, denk bijv. aan keurmeester informatiedagen of het organiseren van wedstrijden niet alleen op het gebied van schoonheid maar juist ook op het gebied van werken met de honden zoals jagen en speuren, en ga zo maar door. Kortom we kunnen gewoon meer doen!

De organisatie zoals die er was met diverse commissies zullen in de bestaande bezettingen doorgaan. In de afgelopen jaren hebben wij goede ervaringen opgedaan met de koppeling aan de stuurgroepleden van de stichting. De stuurgroep zal vervallen en daarom hebben we een taakverdeling gemaakt waarbij bestuursleden aanspreekpunt zijn voor een commissie.

Last but not least: de naam van de vereniging zal zijn:

BGV Club Nederland voluit: Basset Griffon Vendéen Club Nederland


Van Vriendenclub naar Stichting

Nadat in het begin van 2003 een aantal fokkers/liefhebbers van de Basset Griffon Vendéen hun lidmaatschap hadden opgezegd bij de rasvereniging uit onvrede over de gang van zaken ontstond er spontaan een groep van enthousiastelingen die dingen gingen organiseren voor hun eigen achterban.

Het allereerste evenement, een wandeling, overtrof de stoutste verwachtingen: maar liefst 80 eigenaren en meer dan 120 honden verschenen op de afgesproken plaats. De reacties van de deelnemers was overweldigend, wat maakte dat er al gauw weer een evenement georganiseerd werd. Zo werd dus een actieve groep BGV liefhebbers geboren, die verder ging onder de naam “Vrienden van de Basset Griffon Vendéen”. Omdat de activiteiten veelvuldig met grote deelname werden bezocht moesten we de organisatie wat officiëler maken zodat ook de aansprakelijkheid goed geregeld kon worden. En zo ontstond de stichting.

De “Stichting Vrienden van de Basset Griffon Vendéen” werd opgericht op 18 juli 2006 te Nijkerk en is op 15 augustus 2006 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-en Eemland in Amersfoort.

De Stichting heeft ten doel:

 • Het in stand houden en verbeteren van de rassen Petit Basset Griffon Vendéen en Grand Basset Griffon Vendéen, zowel qua exterieur als op gezondheidsgebied en werkkwaliteiten, dit alles in zijn verschillende aspecten.
 • Eigenaren en fokkers van, en geïnteresseerden in, de Petit Basset Griffon Vendéen en Grand Basset Griffon Vendéen met elkaar in contact brengen en zo goed mogelijk te informeren op allerlei vlakken betreffende deze rassen en daartoe ook activiteiten te organiseren.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Structuur van de Stichting:
De stichting werd officieel vertegenwoordigd door het bestuur dat bestond uit:

 • Voorzitter: Rikent Jan Ridder
 • Secretaris: Alfred Driessen
 • Penningmeester:Ingrid Driessen

Zij zorgden voor de contacten met de kynologie buiten de stichting, de abonnees op de Vriendenkrant de “Au Courant” en voor de geldelijke stromen.

De activiteiten van de stichting worden gecoördineerd door de Stuurgroep, die bestond uit:

 • Wietske de Boer- de Weerdt
 • Jolanda Huisman
 • Elvira Wempe

Deze stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van een vijftal commissies, te weten:

 • Evenementencommissie
 • Redactiecommissie
 • Fokkersgroep
 • Websitecommissie
 • Commissie beheer databank

Nadat in november 2009 de regels van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zijn veranderd en er nu meer dan één rasvereniging per ras mag zijn, besloot de Stichting een vereniging te worden en dat werd begin 2010 een feit.